Hoppa till innehåll

Försäljningsvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Teuton Systems produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Teuton Systems.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Teuton Systems de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här.

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd.

2. Beställning

2.1 Beställning av Teuton Systems produkter sker via www.teuton-systems.com. För att en beställning skall vara bindande för Teuton Systems, måste beställningen skriftligen bekräftas av Teuton Systems före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om en produkt i Teuton Systems sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Teuton Systems ej skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

2.3 Orderläggning på privatkundskonto skall avse köp för privat, ickekommersiellt bruk. Teuton Systems förbehåller sig rätten att neka försäljning om beställningsvolym av vara inte kan härledas till privat bruk.

3. Leverans och frakt

3.1 Oavsett om kunden mottager produkten på avtalad tid eller ej, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos leveransombudet. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.

3.2 Teuton Systems ombesörjer på begäran för kundens räkning transport och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Teuton Systems ombesörjer transport skall kunden ersätta Teuton Systems utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur) samt hanteringsavgift på 290 kronor.

3.4 I de fall där försändelsen av en Teuton Systems-tillverkad PC förblir ej uthämtad och returneras till avsändaren eller då kund avbeställer sin PC förbehåller sig Ideal Vision AB att ta ut en avgift på 1500:- till 2500:- SEK inkl. moms, detta för att täcka produktionskostnader.

3.5 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till kundservice via supportsidan . Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är 2 månader från mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Ideal Vision AB.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Teuton Systems häva avtalet såvitt det avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Teuton Systems eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Teuton Systems åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning

5.1 På Teuton Systems hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Teuton Systems gällande prislista på leveransdagen. Teuton-systems.com levererar endast inom Sverige och samtliga produkter säljs med 25% moms.

5.2 Teuton Systems förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då rätten att skriftligen häva köpet i enlighet med punkt 8 nedan.

5.3 Vid beställning från Teuton Systems hemsida finns möjlighet till betalning med svenska Visa- och Mastercard-kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. Teuton Systems utfärdar faktura på leveransdagen.

5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg. I dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Teuton Systems rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Teuton Systems anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Teuton Systems genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Teuton Systems avtalet har Teuton Systems även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Teuton Systems egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Teuton Systems skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten, förutsatt att förpackningen är obruten.

a) Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning.
b) Produkter som byggts på beställning (t.ex. Teuton Systems PC) har endast 14 dagar ångerrätt.
c) Saknas tillhörande originalemballage och/eller tillbehör (kablage, produktmanual etc.) vid ångerköp förbehåller sig Teuton Systems rätten att fakturera kunden 10% av varans värde upp till 500kr. Fakturan har 30 dagars betalningsfrist och erhålls via e-post i samband med att returen har slutbehandlats.

9. Garanti

9.1 Våra produkter, undantaget mobiltelefoner (se särskilda villkor punkt 9.6) levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Teuton Systems.

9.2 Handlar du en dator som privatperson har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 1 år från den dagen du mottog den.

9.3 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.

9.4 Serienumret måste vara intakt för att datorgarantin skall gälla.

9.5 Kom ihåg att datorskador uppkomna p.g.a. för mycket damm i datorn förverkar garantin och reklamationsrätten. Vår rekommendation är att inte låta datorn stå på golvet utan att hänga upp den under skrivbordet. Gör rent den några gånger per år genom luft på burk och öka på så sätt datorns livslängd.

9.6 Våra mobiltelefoners grundläggande funktioner garanteras fungera vid leveranstidpunkten. Hårdvaran, operativsystemet GrapheneOS, appar och övrig mjukvara utvecklas dock inte av Teuton Systems och vi kan därför inte ansvara för eller erbjuda garanti för eventuella fel eller defekter som eventuellt kan framkomma eller uppstå i framtiden.

10. Reklamation

10.1 Kund som önskar reklamera fel i beställd datorvara ska inom ett år men alltid så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Teuton Systems via kundservice till supportsidan.

10.2 Om Teuton Systems konstaterat att det är fråga om en felaktig datorvara, och att felet inte beror på någon omständighet på Kundens sida, ska Teuton Systems på egen bekostnad avhjälpa felet i varan, eller ersätta varan med en ny vara. Teuton Systems står för returfrakten vid giltiga reklamationer.

Om du skickar in din produkt till en av Teuton Systems servicepartners, eller om Teuton Systems skickar din produkt vidare till en servicepartner, kan servicepartnern ta kontakt med dig som kund direkt.

11. Ansvar för fel

11.1 Teuton Systems är skyldigt att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

11.2 Teuton Systems ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

11.3 Teuton Systems ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Teuton Systems instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Teuton Systems kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

11.4 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Teuton Systems ansvarar för skall kunden ersätta Teuton Systems enligt Teuton Systems vid varje tillfälle gällande prislista.

11.5 Teuton Systems ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Teuton Systems med anledning av fel.

12. Personanpassning och profilering

Genom att acceptera försäljningsvillkoren och bli kund hos Teuton Systems, godkänner du att vi personanpassar innehållet på webbsidan baserat på din historik, samt att informationen används för att du ska kunna få relevant marknadsföring på externa sidor.

Detta gör vi med hjälp av externa och interna informationskapslar och system, bland annat genom att analysera information om hur du använder webbsidan, vilka produkter du kollar på, vad du har köpt och vad du är intresserad av.

13. Ansvarsbegränsning

13.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Teuton Systems enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

13.2 Teuton Systems ansvar omfattar endast direkta förluster. Teuton Systems ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Teuton Systems inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

13.3 Teuton Systems kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker.

13.4 Skulle Teuton Systems vara förhindrat att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Teuton Systems fritt från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

14. Överlåtelse av avtalet

14.1 Teuton Systems får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

14.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

15. Personuppgifter

15.1 När du genomför ett köp på www.teuton-systems.com behöver du ange vissa personuppgifter för att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (delbetalning och faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.

Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år.

Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på supportsidan.

Ideal Vision AB lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för Teuton Systems. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. Teuton Systems bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske.

15.2 Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du lade till produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.

Vi kan även sända ut orderdokument, kundundersökningar samt uppföljande e-post efter köp.

Om du kontaktar www.teuton-systems.com via e-post lagras ditt e-post-ärende och kontaktinformation hos oss. Kontaktar du Teuton Systems via telefon lagras ditt telefonnummer hos oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna genomföra din förfrågan och ha möjlighet att kontakta dig om det skulle vara nödvändigt med uppföljning.

16. Skiljedom eller tvist

16.1 Privatpersoner: Teuton Systems följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

16.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

17. Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Teuton Systems, bifirma till Ideal Vision AB, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Ideal Vision AB.

18. Förändring av försäljningsvillkor

Teuton Systems förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

Sidan uppdaterad 2024-02-20

Innehållsförteckning

Vi på Teuton Systems använder oss utav cookies för att förenkla din upplevelse av sajten.
För att läsa mer hänvisar vi till våran integritetspolicy.